Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling d. 4. juni 2023 kl. 19.00 i Bogø Skovpavillon

Dagsorden jf. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Godkendelse af dagsordenen
  3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om det forgangne år
  4. Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse for det forgangne år
  5. Behandling af indkomne forslag – herunder forslag til vedtægtsændringer.
   1. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
  6. Valg til bestyrelsen for 2 år:
   1. På lige år vælges 3 – 5 bestyrelsesmedlemmer
   2. På ulige år vælges 2 – 4 bestyrelsesmedlemmer
  7. På ulige år valg af revisor for to år
  8. Eventuelt

Share this post