Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling d. 4. juni 2024 kl. 19.00 i Bogø Skovpavillon
Alle der har købt Grundlovskort i 2024 er tale og stemmeret.

Hvis du vil have indflydelse på næste grundlovsfest, så skal du møde op på årets generalforsamling og evt. indgå i bestyrelsen.

Dagsorden jf. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Godkendelse af dagsordenen
  3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om det forgangne år
  4. Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse for det forgangne år
  5. Behandling af indkomne forslag – herunder forslag til vedtægtsændringer.
   1. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
  6. Valg til bestyrelsen for 2 år:
   1. På lige år vælges 3 – 5 bestyrelsesmedlemmer
    1. På valg er:
     Helle Hansen – modtager genvalg
     Pernille Jelsgaard Gram – modtager genvalg
     Kaj Holdensen – modtager genvalg
     Der ud over skal der vælges et bestyrelsesmedlem for et år.
     – Kandidat haves ikke.
   2. På ulige år vælges 2 – 4 bestyrelsesmedlemmer
  7. På ulige år valg af revisor for to år
  8. Eventuelt

Share this post